پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

ایلات بختیاری و لرستان: مجموعه مقالات نخستین همایش هنر و فرهنگ عشایر ایران

موضوع: مقالات نخستین همایش هنر و فرهنگ عشایر

به کوشش دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ

چاپ اول

شمارگان: 1500 نسخه

زمان نشر: 1390

محل نشر: تهران

انتشارات: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن

250 صفحه

کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه مقاله‌های برگزیدة نخستین همایش هنر و فرهنگ عشایر ایران، ویژة استان‌های چهارمحال بختیاری، خوزستان، لرستان و اصفهان (1387، تهران) است. در این کتاب صرفاً مقاله‌های مرتبط با استان چهارمحال و بختیاری درج شده است. از موضوعات مورد بحث در این مقاله‌ها می‌توان به: تجلی هنر و فرهنگ در مَثَل‌های بختیاری، فرهنگ پوشش در قوم بختیاری، زیباشناختی دست بافته‌های عشایری ایران، ظرفیت‌های نمایشی در «سوگ‌نامة دویت خون» ـ از اشعار شناخته شدة ایل بختیاری ـ ، بازتاب هنر در زندگی عشایر با تأکید بر ایل بختیاری و... اشاره کرد.