پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

اهداف و وظایف

 

هدف و وظایف اساسی


 الف - هدف

 ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر کوچنده کشور.


 ب - وظایف اساسی

1) سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه زیربنائی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع عشایری و نیز ساماندهی و ارائه خدمات به آنها.

2) سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های زیربنائی، عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک (کوچ رو).

3) برنامه ریزی به منظور توسعه، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی تعاونی عشایری نظیر علوفه کاری، مرغداری، تولید عسل، سبزی کاری و کشت گیاهان دارویی و صنعتی.

4) سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور اجرای برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش فنی و مهارت دامداران متحرک (كوچ رو) در زمینه تغذیه دام، پیشگیری از امراض دامی، بهره برداری از مراتع، دامپروری، بهداشت محیط، خدمات دامپزشکی و توسعه صنایع دستی.

5) برنامه ریزی و انجام اقدامات و هماهنگی های لازم به منظور تسهیل در تامین نهاده های دامی، افزایش تولید و حمایت از صنایع وابسته به دامپروری عشایر با مشارکت و همکاری نهادهای ذیربط.

6) برنامه ریزی، هماهنگی و انجام اقدامات لازم به منظور اسکان عشایر داوطلب اسکان با همکاری مراجع ذیربط.

7) برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ایجاد و نگهداری گذرگاه ها، آبشخورها، پناهگاه ها و انبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب شرب انسان دام.

8) برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم به منظور ساماندهی و توسعه بازاریابی، حمل و فروش فرآورده های دامی، کشاورزی و صنایع دستی عشایر.

9) برنامه ریزی به منظور ارتقاء سطح دانش، بهداشت و آموزش جامعه عشایری با همکاری دستگاه های ذیربط.

10) برنامه ریزی و پیگیری اختصاص یارانه متناسب با فعالیت های جامعه عشایری.

11) بررسی، مطالعه و تحلیل شرایط و ویژگی های جوامع عشایری به منظور آسیب شناسی تنگناها و مشکلات و ارائه راهکارها به مراجع مربوطه.

12) مطالعه و شناسایی ظرفیت ها، امکانات و نیازمندی های دامداران متحرک (کوچ رو) در امور مربوط به دام و اسکان عشایر داوطلب و برنامه ریزی به منظور بهبود سطح معیشتی و حرفه ای آنها.

13) تهیه، تنظيم و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های مربوط به صنعتی کردن دامپروری عشایر.

14)  تدوین الگوها و تعیین نظام های بهره برداری منابع دامی عشایر.

15) نظارت بر روند بهره برداری و چرای دام عشایر در مراتع به منظور رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری و حفظ مراتع کشور.

16) هماهنگی و اقدام لازم برای پیش بینی و فراهم نمودن تسهیلات اعتباری مورد نیاز جامعه عشایری.

17) برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور توسعه مشارکت و تقویت تعاونی های تولیدی و خدماتی در مناطق عشایری.

18) هماهنگی و تعامل لازم با سایر دستگاه ها و مراجع ذیربط به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه های توسعه ای در مناطق عشایری.

19) پیگیری و انجام اقدامات لازم برای تامین منابع مالی جبران خسارت های طبیعی به جامعه عشایری.

20) انجام مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی برای اسکان عشایر داوطلب در کانون های توسعه.

21) مطالعه و طراحی نظام های بهره برداری متناسب با جامعه عشایری و نظارت بر آنها.

22) پیگیری و اقدام لازم به منظور اختصاص اراضی مناسب موات و پایاب سدها برای اسکان عشایر.

23) برنامه ریزی و نظارت بر ساماندهی کوچ و اسکان عشایر با ایجاد اشتغال پایدار برای ارتقاء شاخص های برخورداری جوامع عشایری.

24) سیاستگذاری و نظارت بر اجرای طرح های تجهیز منابع آب و خاک و حمایت از اجرای طرح های توسعه کشاورزی، دامپروری، آبزی پروری و تولیدات گیاهی و صنایع دستی عشایر.

25) هماهنگی و نظارت بر ایجاد مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، پست، مخابرات، پاسگاه نیروی انتظامی و پایگاه بسیج عشایری با هماهنگی مراجع ذیربط.

26) برنامه ریزی و هماهنگی لازم به منظور برخورداری جوامع عشایری از انرژی های نو و خورشیدی.

27) هماهنگی لازم با مراجع ذیربط به منظور توسعه بیمه در مناطق جامعه عشایری.