پنل ارسال خبر
نسخه چاپی
10/07/1402 : با حکم سرپرست سازمان امور عشایر ایران، آقای بیژن زیلایی بعنوان مدیرکل دفتر امور تعاونی ها و نظام بهره برداری سازمان منصوب شد.
 
29/03/1402 : با حکم سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، آقای سیاوش احمدی میرقائد بعنوان سرپرست سازمان امور عشایر ایران  منصوب شد.
 
11/11/1401 : با حکم مدیرکل دفتر مطالعات جامع عشایر، آقای قربانعلی ملائی بلاسی بعنوان معاون دفتر مطالعات جامع عشایر منصوب شد.
 
05/11/1401 : با ابلاغ مدیرکل دفتر مطالعات جامع عشایر، آقای قربانعلی ملائی بلاسی بعنوان سرپرست معاونت دفتر مطالعات جامع عشایر منصوب شد.
 
20/09/1401 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای سیاوش احمدی میرقائد بعنوان دبیر شورای هماهنگی مدیران ستادی و استانی سازمان امور عشایر منصوب شد.
 
01/09/1401 : با حکم مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، خانم منیر نیلقاز بعنوان معاون تشکیلات و تحول اداری  آن دفتر منصوب شد.
 
19/09/1401 : با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای هوشنگ نورمحمدی بعنوان مدیرکل امور عشایر استان لرستان منصوب شد.
 
16/09/1401 : با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای محمدحسین جعفری بعنوان مدیرکل امور عشایر استان خراسان رضوی منصوب شد.
 
06/09/1401 : با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای جعفر کاویانی دلشاد بعنوان رئیس اداره امور عشایر استان همدان منصوب شد.
 
26/08/1401 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای رضا روشن ضمیر بعنوان سرپرست امور عشایر استان خراسان شمالی منصوب شد.
 
21/08/1401 : با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای فریدون طالبی بعنوان رئیس اداره امور عشایر استان گیلان منصوب شد.
 
10/08/1401 : با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای عبدالحمید کریمی بعنوان مدیرکل امور عشایر استان فارس منصوب شد.
 
28/07/1401 : با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای سعید ابیت گنجه بعنوان رئیس اداره امور عشایر استان قزوین منصوب شد.
 
28/07/1401 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای فریدون طالبی با حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست اداره امور عشایر استان گیلان منصوب شد.
 
19/07/1401 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی بازگیر بعنوان مشاور رئیس سازمان در امر نظارت برامور مالی و حسابرسی داخلی اتحادیه ها و تعاونیهای عشایری کشور منصوب شد.
 
18/07/1401 : با حکم مدیرکل عمران و امور زیربنایی سازمان امور عشایرایران، آقای محمدعلی طالبی پور بعنوان معاون اداره کل عمران و امورزیربنایی منصوب شد.
 
16/07/1401 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای محمدحسین جعفری بعنوان سرپرست امور عشایر استان خراسان رضوی منصوب شد.

28/06/1401 : با حکم مشاور وزیر و رئیس سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی، آقای محمد یاری بعنوان رئیس اداره حراست منصوب شد.

28/06/1401 : با حکم مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان امور عشایرایران، خانم مریم صفری بعنوان رئیس اداره خدمات و پشتیبانی منصوب شد.

14/06/1401 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، خانم ملحیه نظام آبادی بعنوان سرپرست اداره امور عشایر استان البرز منصوب شد.

07/06/1401 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای محمدابراهیم ابراهیمی بعنوان سرپرست اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی منصوب شد.

29/05/1401 : با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی جعفررضایی بعنوان مدیرکل امور عشایر استان کرمانشاه منصوب شد.

16/04/1401 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای بهزاد غیاثوند بعنوان سرپرست اداره امور عشایر استان گیلان منصوب شد.

14/04/1401 : با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای حاتم طهماسب پور بعنوان مدیرکل امور عشایر استان اردبیل منصوب شد.

04/04/1401 : با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای ارسلان حیدری جامع بزرگی بعنوان رئیس اداره امور عشایر استان هرمزگان منصوب شد.

30/03/1401 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی جعفر رضایی بعنوان سرپرست اداره کل امور عشایر کرمانشاه منصوب شد.

17/02/1401 : با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای سیداسکندر موسوی زاده بعنوان مدیرکل امور عشایر استان خوزستان منصوب شد.

31/01/1401 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای حاتم طهماسب پور بعنوان سرپرست اداره کل امور عشایر استان اردبیل منصوب شد.

24/01/1401 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای عبدالحمید کریمی بعنوان سرپرست اداره کل امور عشایر استان فارس منصوب شد.

20/01/1401 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای ارسال حیدری جامع بزرگی با حفظ پست بعنوان سرپرست اداره امور عشایر استان هرمزگان منصوب شد.

17/01/1401 : با حکم مدیرامور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان امور عشایر ایران، خانم زهرا مهرابی بعنوان رئیس اداره کارگزینی منصوب شد.

05/10/1400 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای هوشنگ نورمحمدی بعنوان سرپرست اداره کل امور عشایر استان لرستان منصوب شد.

19/08/1400 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای سیداسکندر موسوی زاده با حفظ پست بعنوان سرپرست اداره کل امور عشایر استان خوزستان منصوب شد.

31/06/1400 : با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای روح اله نظامی بعنوان رئیس اداره امور عشایر استان مرکزی منصوب شد.

31/06/1400 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای رضا بیات با حفظ سمت بعنوان سرپرست اداره ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منصوب شد.

31/06/1400 : با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای رضا بیات بعنوان مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری منصوب شد.

29/06/1400 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی اصغر جلالی بعنوان سرپرست اداره  کل امور عشایر استان سمنان منصوب شد.

16/05/1400 : با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای جواد شمس اسفندآبادی بعنوان سرپرست اداره امور عشایر استان یزد منصوب شد.

 97/04/24: با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای سعید کریمی بعنوان سرپرست اداره کل امور عشایر استان لرستان منصوب شد.

97/03/07: با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای قادر هنرمند بعنوان مشاور رئیس سازمان منصوب شد.

97/03/07: با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای معرفت آذری بعنوان مدیرکل امور عشایر استان اردبیل منصوب شد.

97/02/17: با حکم فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی، آقای علی اسفندیاری بعنوان سرپرست پایگاه مقاومت بسیج سازمان امور عشایر منصوب شد

97/01/26: با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، آقای حسن احمدی بعنوان مدیرکل امور عشایر استان کرمانشاه منصوب شد.

97/01/20: با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، آقای سیروس نصیری بعنوان مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.

96/12/14: با حکم سرپرست مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی، آقای علی اسفندیاری بعنوان رئیس اداره رفاه، تعاون و تربیت بدنی سازمان منصوب شد.

96/11/23: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای احمد رحیمی بعنوان مدیرکل امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان منصوب شد.

96/11/23: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای غلام محمد بامری بعنوان رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منصوب شد.

96/11/14: با حکم سرپرست اموراداری، رفاه و پشتیبانی، آقای حاتم طهماس پور بعنوان معاون مدیر اموراداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.

96/11/17: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای علیرضا رحیمی بعنوان رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منصوب شد.

96/11/10: با حکم سرپرست دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر ایران، آقای احمد احمدی شریف بعنوان معاون مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان منصوب شد.

96/10/04: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای سیروس نصیری بعنوان سرپرست مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.

96/09/14: با حکم مدیرکل دفتر عمران و امور زیربنایی سازمان، آقای محمدرضا نوحی بعنوان معاون این دفتر منصوب شد.  

96/07/18: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای محمد نبوی به عنوان مدیر کل امور عشایر استان خراسان رضوی منصوب شد.

96/05/08: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای شاهپور علایی مقدم به عنوان جانشین ریاست و قائم مقام سازمان منصوب شد.

96/03/30: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای شاهپور علایی مقدم به عنوان معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان منصوب شد.

96/03/23: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای بهزاد غیاثوند به عنوان رئیس اداره اموره عشایر استان قزوین منصوب شد.

96/02/20: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای مختار اسفندیاری گله به عنوان مدیرکل امور عشایر استان اصفهان منصوب شد.

96/02/03: با حکم مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان امور عشایر ایران، آقای رضا بیات به عنوان معاون این مدیریت منصوب شد.

95/12/01: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای مختار اسفندیاری گله به عنوان سرپرست اداره کل امور عشایر استان اصفهان منصوب شد.

95/11/27: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای محمود تندرو به عنوان رییس امور عشایر استان قم منصوب شد.

95/11/15: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای محمدرضا قلی پور به عنوان مدیرکل امور عشایر استان خراسان شمالی منصوب شد.

95/11/09: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای سعید محمدی به عنوان رییس گروه پدافند غیرعامل سازمان امور عشایر منصوب شد.

95/08/24: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای روح الله بهرامی به عنوان مدیرکل امور عشایر استان فارس منصوب شد.

95/05/03: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای احمد رحیمی به عنوان سرپرست دفتر تعاونی ها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر منصوب شد.

95/03/29: با حکم مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري سازمان ، آقای مهدی میرقادری به عنوان معاون فناوری اطلاعات و امنیت شبکه این دفتر منصوب شد.

94/08/24: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای مهدی ابراهیمی به عنوان مدیرکل امور عشایر استان کرمان منصوب شد.

94/08/19: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای منصور بهمنی به عنوان رییس اداره پدافند غیرعامل سازمان منصوب شد.

94/08/05: با حکم رییس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی، آقای ولی عیدی زاده به عنوان سرپرست حراست سازمان امور عشایر منصوب شد.

94/08/03: با حکم مدیرکل دفتر امور تعاونی ها و نظام بهره برداری سازمان، آقای یونس اصغری به عنوان معاون این دفتر منصوب شد.

94/07/01: با حکم مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان، آقای هاتف ممیزی به عنوان معاون این دفتر منصوب شد.

94/06/15: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای غلامرضا قوسی به عنوان مدیرکل امور عشایر استان خراسان جنوبی منصوب شد.

94/05/18: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای احمد رحیمی به عنوان مشاور و رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منصوب شد.

94/04/11: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای بهرام زینال زاده به عنوان مدیرکل امور عشایر استان آذربایجان غربی منصوب شد.

94/02/23: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای جمشید احسانی نیا به عنوان مدیر امور عشایر جنوب استان کرمان منصوب شد.

94/02/20: با حکم مدیرکل دفتر مطالعات سازمان امور عشایر، سرکار خانم مریم حسینی به عنوان معاون این دفتر منصوب شد.

94/02/02: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای فرهمند آقایی به عنوان مدیر امور عشایر استان بوشهر منصوب شد.

94/02/29: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی اکبر نجفی به عنوان مدیر امور عشایر استان اصفهان منصوب شد.

93/11/12: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای محمد ایرانپور به عنوان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان منصوب شد.

93/11/12: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای داریوش نعمت اللهی به عنوان مدیرکل دفتر بهسازی و امور تولید سازمان منصوب شد.

93/11/05: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای مختار اسفندیاری به عنوان سرپرست مدیریت امور عشایر استان اصفهان منصوب شد.

93/09/19: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای حسین صفرپور به عنوان مدیرکل امور عشاير استان خراسان رضوی منصوب شد.

93/08/11: با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران، سرکار خانم اکرم بیرانوند به عنوان مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.

93/07/23: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی اکبر منصوری به عنوان رییس اداره امور عشاير استان مرکزی منصوب شد.

93/07/10: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی بهادری به عنوان سرپرست اداره کل امور عشاير استان آذربایجان غربی منصوب شد.

93/07/08: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای سعید پازوکی به عنوان مدیرکل دفتر طرح و برنامه سازمان منصوب شد.

93/06/19: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای حاجی مراد بیرانوند به عنوان مدیرکل امور عشاير استان لرستان منصوب شد.

93/06/11: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای داریوش نعمت اللهی به عنوان سرپرست دفتر بهسازی و امور تولید سازمان منصوب شد.

93/06/03: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای رضا حسن زاده به عنوان مشاور حقوقی رییس سازمان منصوب شد.

93/06/01: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای قادر هنرمند مغانلو به عنوان مدیر امور عشاير استان اردبیل منصوب شد.

93/05/25: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای یحیی حسین پور به عنوان مدیرکل امور عشاير استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد.

93/04/25: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای محمد کریمی به عنوان مدیرکل دفتر امور تعاونيها و نظام بهره برداری سازمان منصوب شد.

93/04/24: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای محمدرضا میرامینی به عنوان مشاور رییس سازمان در امور آموزش، ترویج و مشارکت بهره برداران منصوب شد.

93/04/16: با حکم مدیر امور مالی و ذیحسابی سازمان امور عشایر ایران، سرکار خانم رقیه نوروزی کلده به عنوان معاون مدیر امور مالی و ذیحسابی سازمان منصوب شد.

93/04/15: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای حسن مصطفی نژاد به عنوان مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منصوب شد.

93/04/24: با حکم سرپرست امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان امور عشایر ایران، سرکار خانم لیلا زیودار به عنوان معاون مدیر امور اداری،رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.

93/04/11: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای فضل خرّم به عنوان مشاور رییس سازمان در امور تعاونیهای عشایری کشور منصوب شد.

93/04/09: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی سلیمی به عنوان مدیر امور عشایر استان ایلام منصوب شد.

93/04/09: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای صادق نکوییان به عنوان مدیرکل امور عشایر استان فارس منصوب شد.

93/04/02: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای نقی ترابی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منصوب شد.

93/04/02: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای مهدی میزبان به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات جامع سازمان منصوب شد.

93/03/21: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی محمد یوسفی باصری به عنوان مدیر امور عشایر استان اصفهان منصوب شد.

93/03/10: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای یونس اصغری به عنوان مشاور رییس سازمان در امور اداری، ساختار و تشکیلات منصوب شد.

93/02/29: با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران، سرکار خانم اکرم بیرانوند به عنوان سرپرست امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.

93/02/07: با حکم وزیر جهاد کشاورزی، آقای کرمعلی قندالی به عنوان رییس سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.

93/01/24: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، سرکار خانم فرانک یوسفی نیا به عنوان مدیر امور مالی و ذیحساب سازمان منصوب شد.

93/01/24: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای یحیی حسین پور به عنوان سرپرست اداره کل امور عشاير استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد.

92/12/13: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای مجید علیپور به عنوان مدیرکل امور عشاير استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

92/10/18: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی اکبر منصوری به عنوان سرپرست اداره امور عشایر استان مرکزی منصوب شد.

92/10/17: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای محمد کریمی به عنوان سرپرست دفتر امور تعاونيها و نظام بهره برداری سازمان منصوب شد.

92/07/30: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای مجید علیپور به عنوان سرپرست اداره کل امور عشاير استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

92/07/20: با حکم مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر سازمان امور عشایر ایران، آقای حسین جوانمردی غریب دوستی به عنوان معاون مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر سازمان منصوب شد.

92/07/15: با حکم مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران، آقای داریوش نعمت اللهی به عنوان معاون مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید سازمان منصوب شد.

92/07/15: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای صادق نکوییان به عنوان سرپرست اداره کل امور عشایر استان فارس منصوب شد.

92/07/13: با حکم جانشین ریاست و معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران، آقای محمد بیرجندی فخرآبادی به عنوان مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید سازمان منصوب شد.

92/07/09: با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران، آقای یونس اصغری به عنوان معاون تشکیلات و تحول اداری دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان منصوب شد.

92/07/01: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای سیاوش احمدی میرقائد به عنوان مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر سازمان منصوب شد.

92/06/26: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی اشرف آزادی به عنوان مدیر امور عشایر استان کرمانشاه منصوب شد.

92/05/05: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی سلیمی به عنوان سرپرست مدیریت امور عشایر استان ایلام منصوب شد.

92/05/01: با حکم مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان امور عشایر ایران، آقای سید عبدالله هاشمی به عنوان معاون مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.

 

93/11/04: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای علی محمد یوسفی باصری به عنوان مشاور عالی رییس سازمان منصوب شد.

 

94/02/23: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای جمشید احسانی نیا به عنوان مدیر امور عشایر جنوب استان کرمان منصوب شد.

94/02/02: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای فرهمند آقایی به عنوان مدیر امور عشایر استان بوشهر منصوب شد.

94/02/20: با حکم مدیرکل دفتر مطالعات جامعه سازمان امور عشایر، سرکار خانم مریم حسینی به عنوان معاون این دفتر منصوب شد.

94/08/24: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای مهدی ابراهیمی به عنوان مدیرکل امور عشایر استان کرمان منصوب شد.

94/08/03: با حکم مدیرکل دفتر امور تعاونیها و نظام بهره برداری سازمان، آقای یونس اصغری به عنوان معاون این دفتر منصوب شد.

94/06/15: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای غلامرضا قوسی به عنوان مدیرکل امور عشایر استان خراسان جنوبی منصوب شد.

94/05/18: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای احمد رحیمی به عنوان مشاور و رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منصوب شد.

94/08/19: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای منصور بهمنی به عنوان رییس اداره پدافند غیرعامل سازمان منصوب شد.

94/08/05: با حکم رییس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی، آقای ولی عیدی زاده به عنوان سرپرست حراست سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.

 

95/12/15: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای بهرام میراخورلی به عنوان مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان امور عشایر منصوب شد.

 

96/04/27: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای مسعود زنگنه به عنوان رئیس اداره اموره عشایر استان زنجان منصوب شد.

 

 

 

96/05/16: با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران، آقای حسین محمدی به عنوان رئیس اداره اموره عشایر استان همدان منصوب شد.