پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 جمعیت عشایر کوچنده کشور

بررسی وضعیت جمعیت عشایر کوچنده کشور در یک قرن گذشته نشان‌ دهنده کاهش نسبت جمعیت عشایر در مقایسه با جمعیت کل کشور است. بر اساس اطلاعات منابع تاریخی، در سال 1245 ه. ش. حدود 38.6 درصد جمعیت ایران عشایری بوده که این نسبت در سال 1345 به 9.6 درصد کاهش پیدا کرده است. بر اساس نتایج سومین سرشماری رسمی عشایر کوچنده کشور توسط مرکز آمار ایران در سال 1387، نسبت جمعیت عشایر به کل جمعیت کشور 1.68 درصد بوده که این امر نشان‌دهنده کاهش نسبت جمعیت عشایر کشور است.

جدول زیر روند تحولات جمعیت عشایر کوچنده کشور را از سال 1245 نشان می دهد :


سال

جمعيت (هزار نفر)

سهم  جمعيت عشايري

از كل جمعيت (%)

كل كشور

عشايري

منابع تاريخي

1245

4400

1700

38.6

1263

7654

1910

24.9

1278

9332

2138

22.9

1302

10000

2000

20

1318

15090

3100

20.5

1342

21000

2000

9.5

مركز آمار ايران

1345

25789

2500

9.6

1353

31951

877

2.7

1366

49445

1152

2.3

1377

62432

1304

2.1

1387

70472.8

1186.4

1.68

 

مأخذ: سازمان امور عشاير ايران، 1384، الف و ب، مرکز آمار ایران 1387


 نکته قابل توجه این است که جمعیت عشایر کوچنده کشور از سال 1366 تا 1377 روندی رو به رشد داشته است. به عبارت دیگر، هر چند نسبت جمعیت عشایر در مقایسه با کل کشور کاهش یافته (2.3 درصد کل جمعیت کشور در سال 1366 و 2.1 درصد در سال 1377) اما جمعیت عشایر کوچنده کشور از 1,152,000 نفر در سال 1366 به 1,304,000 نفر در سال 1377 افزایش یافته که نکته‌ای قابل تامل است. در سرشماری سال 1387 این روند مجدداً برعکس شده و جمعیت عشایری به 1,186,398 نفر رسیده که با کاهش جمعیت نسبت به سرشماری سال 1377 مواحه شده است.

جدول زیر روند تغييرات برخي شاخص هاي اجتماعي و جمعيتي عشايری کوچنده کشور طي سه دوره سرشماري در سال های 1366، 1377 و 1387 را نشان می دهد :


شرح عناوين

واحد

سرشماري 1366

سرشماري 1377

سرشماري 1387

درصد رشد در کل دوره

درصد رشد سالانه

تعداد خانوار

خانوار

180233

199975

213173

18.3

0.91

جمعیت

نفر

1152099

1304089

1199810

4.14

0.21

بعدخانوار

نفر

39/6

52/6

58/5

12.7-

0.63-

نسبت جنسی

درصد

108

107

106

1.85-

0.93-

تعداد ایل

ایل

92

102

104

13

0.65

تعداد طایفه

طایفه

547

593

552

0.19

0.05

 

 مأخذ: نتایج سرشماري عشاير كوچنده (1387)


اطلاعات اولین سرشماری ثبتی مبنای عشایر کوچنده کشور در سال 1399

سهم جمعیت عشایر از کل جمعیت کشور

نسبت جنسی

بعد خانوار

جمعیت زنان

جمعیت مردان

تعداد خانوار

جمعیت

1.4

113

4.4

523246

591795

251624

1115041

 

عشایر کوچنده کشور در 31 استان استقرار دارند و به غیر از استان کردستان، سایر استان ها دارای جمعیت عشایری می باشند.