پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

اطلاعات تماس مدیران ستاد امورعشایر


دورنگار تلفن پست الکترونیکی آخرین مدرک تحصیلی سنوات پست سازمانی نام و نام خانوادگی

ردیف

66412691 66412360 ashayer@ashayer.ir دکتری تخصصی بافت‌شناسی دامپزشکی 15 رئیس سازمان امور عشایر ایران شایان نادری

1

66412751 66413360 ashayer@ashayer.ir
30 سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه سید عبدالله بحرینی

2

66412691 66412932 ashayer@ashayer.ir دکترای مدیریت برنامه ریزی و توسعه فرهنگی 30 معاون توسعه و امور زیربنایی مهدی میزبان

3

66412691 66412519 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس مدیریت دولتی 28 سرپرست توسعه مدیریت و منابع سیاوش احمدی میرقائد

4

66412751 66973790 ashayer@ashayer.ir مهندسی علوم زراعی 34 مشاور و دستیار رئیس در حوزه ریاست ، روابط عمومی نگهدار اسکندری

5

66412691 66973789 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس علوم ارتباطات 27 رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل علیرضا رحیمی

6

66412609 66412609 ashayer@ashayer.ir  مهندسی کشاورزی گرایش زراعت
15   سرپرست حراست جهاد نیسی

7

66412691 66463734 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس علوم اجتماعی 32 سرپرست دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر عبدالله پرندوار

8

66412691 66408515 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس مدیریت توسعه روستایی 28 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه حمید امینی

9

66412691 66973886 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس عمران - مدیریت پروژه و ساخت 12 مدیرکل دفتر عمران و امور زیربنایی محمدرضا نوحی

10

66412691 66476893 ashayer@ashayer.ir دکترای زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 23 مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید داریوش نعمت اللهی

11

66412691 66413373 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس علوم اجتماعی
22 مدیرکل دفتر
امورتعاونیها و نظام بهرهبرداری
بیژن زیلایی

12

66412691 62754044 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر 16 مشاور رئیس سازمان در امور زنان سیده فریده موسوی 13
66412691 66499352 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس زراعت 27 مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات محمد ایرانپور

14

66412691 66961523 ashayer@ashayer.ir دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب 26 مدیرکل دفتر مطالعات مریم حسینی

15

66412691 66404800 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس مدیریت دولتی 14 مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی علی اسفندیاری

16

66412691 66412423 ashayer@ashayer.ir  لیسانس حسابداری 30 مدیر امور مالی و ذیحسابی ابوالفضل شریفی

17

66412691 66412360 ashayer@ashayer.ir لیسانس حقوق 17 رئیس اداره امور حقوقی رضا حسن زاده

18

66412691 66412360 ashayer@ashayer.ir - 28 رئیس گروه پدافند غیر عامل و مدیریت
بحران
محسن نادري

19

66412691 66973883 ashayer@ashayer.ir لیسانس روابط عمومی 22 سرپرست اداره ارزیابی و پاسخگویی به شکایات رضا بیات

20