پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

مصوبات جلسات شورای عشایر استان فارس

موضوع: شورای عشایری استان فارس

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

زمان نشر: 1397

محل نشر: شیراز

انتشارات: روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان فارس

92 صفحه