پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

مجموعه مصوبات شوراهای عشایری استان آذربایجان شرقی (93- 96)

موضوع: شورا عشایری استان آذربایجان شرقی

زمان نشر: 1397

محل نشر: دبیرخانه شورای عشایری استن آذربایجان شرقی

120 صفحه