پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

مجموعه مصوبات شوراهای عشایری استان تهران در سال 1393

تهیه و تدوین: نعمت الله ترکی، سیروس نصیری

موضوع: مصوبات شرواهای عشایری استان تهران

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

زمان نشر: 1394

محل نشر: تهران

انتشارات: مدیرت امور عشایر استان تهران

96 صفحه