پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

مجموعه مصوبات شوراهای عشایری استان تهران در سال 1392

تهیه و تدوین: نعمت الله ترکی، سیروس نصیری

موضوع: مصوبات شوراهای عشایری استان تهران

چاپ اول

شمارگان 1000 نسخه

زمان نشر: 1393

محل نشر: تهران

انتشارات: مدیریت امور عشایر استان تهران

65 صفحه