پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

عشایر سیرجان

نوسنده: ایرج امانی

موضوع: ایلات و عشایر سیرجان

چاپ اول

شمارگان: 2000 نسخه

زمان نشر: 1393

مکان نشر: کرمان

انتشارات: مرکز کرمان شناسی

368 صفحه