پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

اقامتگاه حقوقی عشایر

نویسنده: محسن ریاحی فارسانی

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

موضوع: مسکن و اقامتگاه ایلات و عشایر

زمان نشر: 1395

محل نشر: تهران

انتشارات: آرنا

170 صفحه