پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

مقدمه­ای بر فرهنگ عشایر کوچنده (فرهنگ معنوی)

نویسنده: عباس بخشنده نصرت

موضوع: ایلات و عشایر ایران

چاپ: اول

شمارگان: 2000 نسخه

زمان نشر: 1390

محل نشر: تهران

انتشارات: نصرت

174 صفحه