پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

زندگی عشایری

اشکال سکونت در ایران (3 مجلد)

موضوع: زندگی عشایر ایران

نویسنده: زهره سادات عابدی

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

زمان نشر: 1395

محل نشر: تهران

انتشارات: موسسه فرهنگی مدرسه برهان

116 صفحه