پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

جامعه و منطقه­ بندی جمعیت عشایر کوچنده ایران

نویسنده: عباس بخشنده نصرت

موضوع:آمار جمعیتی ایلات و عشایر ایران

چاپ: اول

شمارگان:2000 نسخه

زمان نشر: 1390

محل نشر: تهران

انتشارات: نصرت

242 صفحه