پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

ایل اصانلو

موضوع: ایلات و عشایر ایران، گرمسار، ایل اصانلو

نویسنده: یونس شاه حسینی

چاپ اول

شمارگان 1000 نسخه

زمان نشر: 1393

محل نشر: سمنان

انتشارات: حبله رود

216 صفحه