پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

آموزش و پرورش عشایری

موضوع: تاریخ آموزش و پرورش عشایر

نویسنده: حامد علی پور

محل نشر: قم

زمکان نشر: 1397

انتشارات: آثار علم

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

80 صفحه