پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

آخرین سنگر

مبارزات عشایر لرستان از صفویه تا 1312

موضوع: مبارزات ایلات و عشایر استان لرستان

نویسنده: اصغر مهران نژاد

چاپ اول

محل نشر: تهران

زمان نشر: 1395

انتشارات: سولار

شمارگان: 500 نسخه

292 صفحه