پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

اثربخشی صندوق اعتبارات خرد روستایی و عشایری

موضوع: صندوق اعتبارات خرد روستایی و عشایری

نویسنده: مهری مداحی گیوی

محل نشر: تهران

زمان نشر: 1397

انتشارات: گروه آموزشی مدرس

چاپ اول

شمارگان: 500 نسخه

198 صفحه