پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران

نویسنده: جواد صفی نژاد

موضوع: دربارۀ ایلات و عشایر ایران

چاپ اول

زمان نشر: 1395

محل نشر: تهران

انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی (سمت)

شمارگان: 1000 نسخه

352 صفحه