پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

                  

30 سال، سی تجربه

نویسنده: زمان شهاوند

موضوع: آموزش عشایری در ایران

چاپ اول

 انتشارات: شاپورخواست

زمان نشر: 1395

محل نشر: خرم آباد

شمارگان: 1000 نسخه

152 صفحه