پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(4-3)- مدیریت امور مالی و ذیحسابی

1- انجام کلیه فعالیتهای مربوط به منابع مالی و تنظیم و کنترل حسابها در چارچوب اعتبارات مصوب و قوانین ومقررات موجود

2- درخواست تخصیص اعتبار از خزانه داری کل و پیگیری آن در چارچوب اعتبارات مصوب

3- نظارت بر مصرف اعتبارات مربوط به طرحهای عمرانی

4- نگه داری حساب اعتبارات به تفکیک مواد و برنامه های مصوب

5- ایجاد سیستم حسابداری مناسب با کنترل های داخلی و آیین نامه و دستورالعملهای مالی به منظور حسن اجرای مقررات مالی

6- انجام کلیه اقدامات لازم در مورد تهیه و تنظیم اسناد هزینه های انجام شده به منظور اجرای ضوابط و مقررات . قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های مربوط به معاملات دولتی

7- ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان

8- تهیه گزارش های مالی دوره ای و موردی

9- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی

10- تهیه، اصلاح و اعلام آیین نامه ها و روشهای مالی داخلی سازمان