پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

 (2-3)- دفتر برنامه و بودجه

1- تهیه و تنظیم برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با همکاری مراجع ذیربط

2- تهیه و تنظیم برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه جامع مناطق عشایری

3- ایجاد ارتباط بین طرحها و برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با بخشهای مندرج در نظام برنامه ریزی کشور

4- پیگیری اجرای طرحهای آماری مرتبط با امورعشایر و کمک به اجرای طرحهای آماری مرکز آمار ایران در مناطق عشایری

5- ارزیابی فعالیتهای عمرانی و خدماتی سازمان در مناطق عشایری و گزارش آن به مسئولین ذیربط

6- برآورد نیازهای اعتباری طرحهای پیشنهادی واحدهای سازمان در برنامه

7- تهیه، تنظیم و انتشار گزارش عملکرد اعتبارات عمرانی وجاری سازمان امور عشایر

8- پیگیری اخذ تخصيص از منابع مختلف اعتباری مصوب

9- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه سازمان با همکاری واحدهای ذیربط

10- تنظیم و پیشنهاد سیاستهای اجرایی و بخشنامه ها و دستورالعمل های بودجه سالیانه سازمان و ارایه به مراجع ذیربط

11- ایجاد هماهنگی و تلفیق طرحها و برنامه های تهیه شده در واحدهای اجرایی

12- تنظیم و مبادله موافقتنامه های عمرانی وجاری سازمان در سطح ملی و کنترل و نظارت بر مبادله موافقتنامه های استانی

13- پیگیری تامین تسهیلات اعتباری و برنامه ریزی استفاده بهینه از تسهیلات مذکور