پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(1-2)- دفتر عمران و امور زیربنایی

1- تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در حوزه فعالیت های عمران و امور زیربنایی موردنیاز جامعه عشایری

2- تعیین استانداردهای نظام فنی - اجرایی سازمان در حوزه فعالیتهای عمران و امورزیربنایی

3- برنامه ریزی جهت بکارگیری روشهای مناسب کنترل پروژه در اجرای طرحهای مرتبط با سازمان

4- تهیه و تدوین استانداردها و معیارهای فنی موردنیاز در طراحی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی متناسب با نیازهای جامعه عشایری در چارچوب مقررات مربوط

5- نظارت و ارزیابی اجرای کلیه پروژه های عمرانی و زیربنایی در مناطق عشایری

6- تهیه دستورالعمل خدمات فنی موردنیاز طرحهای عمرانی وزیر بنایی

7- تهیه و کنترل نقشه های تیپ اجرایی و یکسان نمودن نقشه ها با در نظر گرفتن شرایط ژئومورفولوژی اکولوژی واقليم حاکم بر طراحی ها

8- بررسی و تصویب محاسبات فنی پروژه ها به درخواست واحدهای استانی

9- تهیه و تنظیم آیین نامه نظارت بر شیوه های نگهداری پروژه های عمرانی در مناطق عشایری

10- تعیین سیاستها و شاخصهای توزیع اعتبارات و تسهیلات و نظارت بر اجرای آن

11- تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد و نظارت فنی در اجرای برنامه های استانی

12- بررسی و پیشنهاد دوره های آموزشی موردنیاز همکاران شاغل در حوزه عمران وامور زیربنایی

13- نظارت و تجزیه و تحلیل گزارش ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی و امور زیربنایی و ارایه به مسئولین ذیربط. .

14- نیازسنجی و هماهنگی با واحدهای خارج از سازمان به منظور تحقق برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت جامعه عشایری

15- بررسی و ارزیابی طرح های آماده سازی کانونهای توسعه و اسکان.