پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

عشایر لر (بختیاری و لرستان)

موضوع: عشایر لر

نویسنده: سکندر امان الهی بهاروند

چاپ اول

شمارگان: 1500 نسخه

زمان نشر: 1400

محل نشر:تهران

انتشارات: دایره سفید

396 صفحه