پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

تاریخ عشایر استان کرمان (مجلد اول)

موضوع: عشایر استان کرمان

نویسنده: مریدپور امیری

چاپ اول

شمارگان: 500 نسخه

زمان نشر: 1396

محل نشر:کرمان

انتشارات: مؤلف

148 صفحه