پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

بلوچستان در دوره پهلوی اول با تکیه بر اسناد تخته‌قاپو (اسکان) عشایر بلوچ

موضوع: ایلات و عشایر سیستان و بلوچستان

نویسنده: عباس سرافرازی و محسن صادقی و مریم ابراهیمی

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

زمان نشر: 1397

محل نشر: تهران

انتشارات: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

386 صفحه