پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

برنامه‌ریزی زیست بوم‌های عشایری

موضوع: ایلات و عشایر ایران

نویسنده: سید اسکندر صیدایی و امین دهقانی

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

زمان نشر: 1391

محل نشر: اصفهان

انتشارات: جهاد دانشگاهی اصفهان

136 صفحه