پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

بخارای من ایل من

نویسنده: محمد بهمن بیگی

موضوع: خاطرات محمد بهمن بیگی دربارۀ عشایر

چاپ اول

شمارگان: 3000 نسخه

زمان نشر: 1389

محل نشر:فارس

ناشر: نوید شیراز

  354 صفحه