پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

اگر قره قاج نبود

نویسنده: محمد بهمن بیگی

موضوع: خاطرات محمد بهمن بیگی دربارۀ عشایر

چاپ سوم

شمارگان: 3000 نسخه

زمان نشر: 1381

محل نشر:فارس

ناشر: نوید شیراز

  208 صفحه