پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

ایل راه تاراز

موضوع: یادداشت های دو سال کوچ نویسنده با چند خانوار ایل بختیاری

نویسنده: فرهاد ورهرام

چاپ اول

شمارگان: 1500 نسخه

زمان نشر: 1395

محل نشر: مشهد

ناشر: ویژه نگار

   276 صفحه