پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

پهلوی اول و مسئلۀ عشایر

موضوع: نقش سیاسی عشایر جنوب ایران

نویسنده: جواد کاراندیش

چاپ اول

شمارگان: 550

زمان نشر: 1398

محل نشر: تهران

انتشارات: علم

584 صفحه