پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

ایران (شهر، روستا، عشایر)

موضوع: مجموعه مقالاتی از ایران شناس آلمانی درباره ایران

نویسنده: اکارت اهلرس

مترجم: عباس سعیدی

چاپ اول

شمارگان: 3000 نسخه

زمان نشر: 1380

محل نشر: تهران

انتشارات: منشی

354 صفحه