پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

اندیشه و قلم عشایر

موضوع: آثار و نوشته های دانش آموزان عشایری

به اهتمام: زهرا ابراهیمی

چاپ اول

شمارگان: 2000 نسخه

زمان نشر: 1386

محل نشر: تهران

انتشارات: منادی تربیت

72 صفحه