پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

سردار بی بی مریم بختیاری سردار آزادگی به روایت اسناد منتشر نشده

موضوع:  دربارۀ بی بی مریم بختیاری

نویسنده: پریچهر سلطانی زراسوند

چاپ پنجم

شمارگان:1000 نسخه

زمان نشر: 1398

محل نشر: شهرکرد

انتشارات: ایل دخت بختیاری

  564 صفحه

کتاب دربارۀ بی بی مریم بختیاری، مادر علیمردان خان بختیاری است.وی در جنگ جهانی اول همراه با آلمانی ها با روس و انگلیس جنگید.