نسخه چاپی

-         اولین گام خدمت مشتاقانه: حضور به موقع و اثربخش در محل کار برای پاسخگویی مطلوب به ارباب رجوع.

-         نظم و ترتیب در امور و آراستگی ظاهر، نشانه کمال شخصیت و توصیه دینی است.

-         تحکیم مبانی ارزشی اسلام، رعایت ادب و نزاکت، عدالت و انصاف و ارائه خدمات مناسب به مردم.

-         توجه ویژه به امانت و رازداری، وفای به عهد، بردباری، انتقاد پذیری، مدارا، تواضع و فروتنی.

-         داشتن روحیه همکاری همراه با متانت و خوش برخوردی به هنگام ارائه خدمات به مردم و ارباب رجوع.

-         تهیه و ارئه اطلاعات مستند و شفاف برای پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع.

-         ایجاد انگیزه و تعلق کاری در کارکنان در راستای بهبود عملکرد سازمانی.

-         انجام وظایف محوله با جدیت و تلاش مستمر با رویکردی مثبت.

-         تجهیز و آماده سازی فضای اداری و بهبود فضای سازمانی به منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به ارباب‌رجوع.

-         ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامت انسانی و فضایل اخلاقی سازمان در راستای ارتقای رضایت‌مندی ارباب رجوع.

-         استفاده صحیح از امکانات سازمان و پرهیز از اسراف.

-         ایجاد فضای صمیمیت و اعتماد در کارکنان و پرهیز از تبعیض، شایعه‌سازی، تهمت، غیبت و خبرچینی.

-         اجرای مستمر برنامه های آموزشی و توجیهی برای ارتقای فرهنگ تکریم مردم و ارباب رجوع.

-         استفاده بهینه از اوقات اداری و تدوین برنامه زمانبندی در ارائه خدمات.