پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

نگاهی بر صنایع دستی عشایر استان تهران

نویسنده: افسانه احسانی، سیروس نصیری

موضوع: صنایع دستی ایلات و عشایر استان تهران

چاپ اول

شمارگان: 2000 نسخه

زمان نشر: 1390

محل نشر: تهران

انتشارات: آرویج

95 صفحه