پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

مقدمه ای بر گوسفندداری

نویسنده: جین آپتون، دنیس سودن

مترجم: حسین ارزانی، احسان زندی، علی اسفندیاری

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

زمان نشر: 1397

محل نشر: تهران

انتشارات: خیزش نو

184 صفحه