پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

اداره امور حقوقی و قراردادها

1- طرح و اقامه دعاوی در محاکم قضایی عمومی و اختصاصی بر علیه متخلفین از قانون سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه سازمان