پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

 (3-1)-گروه پدافند غیرعامل

1- بررسی اسناد قراردادها امور حقوقی آن

2- تنظیم برنامه های نظارت بر اجرای پروژه ها و قرار دادها

3- برنامه ریزی آموزش و پژوهشهای مورد نیاز و ارائه به مسئولین ذیربط

4- پایش و بررسی تهدیدات تخصصی

5- تنظیم برنامه های رزمایش و تهیه و تدوین برنامه های آن

6- حفاظت و نگهداری از اطلاعات و اسناد طرح های طبقه بندی پدافند غیر عامل

7- پیگیری و تنظیم گزارش های مرحله ای اجرای پروژه ها

8- برآورد اعتبارات مورد نیاز طرح ها