پنل ارسال خبر
نسخه چاپی
1400/10/05:

با ابلاغ سرپرست سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس هوشنگ نورمحمدی با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل امور عشایر لرستان منصوب شد. 

 
1400/08/08:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس جواد شمس اسفندآبادی به عنوان رئیس اداره امور عشایر استان یزد منصوب شد. 

 
 
1400/08/05:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس علی اصغر جلالی به عنوان مدیرکل امور عشایر سمنان منصوب شد.  

 
1400/07/26:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس موسی بیات با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره کل امور عشایر کرمانشاه منصوب شد.  

 
 
1400/06/31:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس روح اله نظامی به عنوان رئیس اداره امور عشایر استان مرکزی منصوب شد.  

 
 
1400/06/31:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس رضا بیات به عنوان سرپرست اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منصوب شد.  

 
1400/06/31:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس رضا بیان به عنوان مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان منصوب شد.  

 
1400/05/16:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس جواد شمس به عنوان سرپرست اداره امور عشایر استان یزد منصوب شد.  

 
 
1400/05/13:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس محمدرضا نقمی به عنوان سرپرست اداره کل امور عشایر استان سمنان منصوب شد.  

 
 
1400/05/04:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس فرشید ذبیحی به عنوان مدیر امور عشایر استان تهران منصوب شد.  

 
1400/04/02:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس روح اله نظامی به عنوان رئیس اداره امور عشایر استان مرکزی منصوب شد.  

 
 
1400/03/22:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

خانم مهندس سیده فریده موسوی به عنوان مشاور امور زنان سازمان منصوب شد.  

 
 
1400/02/21:

با حکم مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی:

آقای مهندس امیر حسین خانی اصل به عنوان رئیس اداره خدمات و پشتیبانی سازمان منصوب شد.  

 
 
1400/02/21:

با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان:

آقای مهندس ابوالفضل شریفی به عنوان مسئول امور هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب شد.  

 
 
1400/02/15:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس فرشید ذبیحی به عنوان سرپرست مدیریت امور عشایر استان تهران منصوب شد.  


 
 
 
1400/02/13:

با ابلاغ مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان:

خانم مهندس لیلاسادات بلالی به عنوان معاون دفتر برنامه و بودجه سازمان منصوب شد.  

 
1400/02/06:

با ابلاغ مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان:

آقای مهندس عبدالله پرندوار به عنوان رئیس گروه امور تعاونیها منصوب شد.  

 
1400/01/21:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس فضل اله آذرفرد به عنوان مدیرکل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.  

 
1400/01/18:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای دکتر مهدی میزبان به عنوان معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان منصوب شد.  

 
1400/01/18:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس سیروس نصیری به عنوان مشاور رئیس سازمان منصوب شد.  

 
1400/01/18:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

خانم مهندس مریم حسینی به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات جامعه عشایر سازمان منصوب شد.  

1400/01/17:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس سعید محمدی به عنوان رئیس اداره پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان منصوب شد.  

 

 
99/12/09:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

خانم مهندس فرانک یوسفی نیا با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر برنامه و بودجه سازمان منصوب شد.  

 
 
99/12/04:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

خانم مهندس ماندانا حبیبی به سمت مشاور و رابط امور مجلس سازمان امور عشایر منصوب شد.  

 
99/12/04:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس علی اسفندیاری به سمت مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.  

 
 
99/11/14:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای دکتر حسن شهرکی پور به سمت مشاور در امور ایثارگران و آموزش و پرورش رییس سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.  

 
99/11/04:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس رضا حسن زاده به سمت مشاور حقوقی رییس سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.  

 
99/11/01:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

خانم مهندس فرانک یوسفی نیا به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان منصوب شد.  

 
99/10/07:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای دکتر مهدی میزبان به سمت سرپرست معاونت توسعه و امور زیربنایی سازمان منصوب شد.  

 
 
99/10/03:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس حجت اله شعبانی به سمت رئیس اداره امور عشایر استان مازندران منصوب شد.  

 
 
99/10/02:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس سیدضیاء موسوی نیا به سمت مدیرکل امور عشایر استان لرستان منصوب شد.  

 
 
99/09/26:

با ابلاغ مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری:

آقای مهندس مهدی سمواتی به سمت رئیس گروه آموزش و ترویج عشایر منصوب شد.  

 
99/07/22:

با حکم مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری:

خانم مهندس لیلاسادات بلالی به سمت معاون مدیرکل دفتر امورتعانیها و نظام بهره برداری منصوب شد.  

 
 
99/07/12:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس سیدصمد کاظمی به سمت مشاور رئیس سازمان منصوب شد.  

 
 
99/05/31:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس فرشاد یاسمی به سمت مدیرکل امور عشایر ایلام منصوب شد.  

 

 
99/05/06:

با ابلاغ مدیرکل دفتر امورتعاونی ها و نظام بهره برداری:

سرکار خانم مهندس لیلاسادات بلالی به سمت سرپرست معاون دفتر امورتعاونی ها و نظام بهره برداری سازمان منصوب شد.  


 
 
99/03/20:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس اسماعیل عباسپور به سمت مشاور و مدیرحوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منصوب شد.  

 

99/02/29:

با حکم سرپرست دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری:

خانم مهندس فریده موسوی به سمت مسئول امور زنان عشایری سازمان منصوب شد.  

 

 
 
99/02/27:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس مهدی عصمتی پور سمت مدیرکل امور عشایر استان خراسان جنوبی منصوب شد.  

 
 
99/02/14:

با حکم مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان:

آقای مهندس محمد بزاوه به سمت سرپرست اداره رفاه، تعاون و تربیت بدنی منصوب شد.  

 
 
99/02/08:

با حکم سرپرست دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری:

آقای مهندس محمد ژاله سرولایت به سمت رئیس گروه مطالعه و تدوین نظام بهره برداری منصوب شد. 

 
 
99/02/01:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس علی ناجی به سمت مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی منصوب شد. 

 
 
99/01/26:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس احمدعلی ولی زاده به سمت سرپرست مدیریت امور مالی و ذیحسابی سازمان منصوب شد. 

 

99/01/26:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس اسماعیل عباسپور به سمت سرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منصوب شد. 

 

99/01/26:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

خانم مهندس فرانک یوسفی نیا به سمت سرپرست دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان منصوب شد. 

 

99/01/17:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس مجید علیپور به سمت سرپرست دفتر عمران و امور زیربنایی سازمان منصوب شد. 

 

98/12/21:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس مهدی عصمتی پور به سمت سرپرست اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی منصوب شد. 

 

 

98/11/21:

با ابلاغ مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر:

آقای مهندس محمد عبدالهی به سمت رئیس گروه ساماندهی و هماهنگی امور اجتماعی منصوب شد. 

 

 

98/11/16:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس سیدعزت الله حسینی به سمت سرپرست دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان منصوب شد. 

 

 

98/10/27:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس رضا بیات به سمت بازپرس ویژه خود در امور مربوط به جذب و استخدام نیرو منصوب کرد. 

 

 

98/10/21:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس رضا بیات به سمت مشاور و رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  منصوب شد. 

 

 

98/10/10:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس بهمن آزادی به سمت سرپرست اداره کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. 

 

 

98/08/13:

با حکم سرپرست حراست سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس محمد شاکریان تیرکلایی به سمت مسئول حراست امور عشایر استان مازندران منصوب شد. 

 

 

98/07/16:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس عبدالمحمد امینی زاده به سمت مدیر امور عشایر استان بوشهر منصوب شد.

 

 

98/07/03:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس رحمت اله شفائی به سمت مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.

 

 

98/06/30:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس اسماعیل عباسپور به سمت سرپرست اداره کل دفتر برنامه و بودجه سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.

 

 

98/05/19:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران:

آقای مهندس علی بهادری به سمت سرپرست اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی منصوب شد.

 

 

98/04/22:

با حکم رئیس مرکز حراست وزارت متبوع:

آقای مهندس محمدرضا مرادنژاد به سمت سرپرست مدیریت حراست سازمان منصوب شد.

 

 

98/04/17:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس عبدالمحمد امینی زاده به سمت سرپرست مدیریت امور عشایر استان بوشهر منصوب شد.

 

 

98/04/17:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس رضا نیکزادی به سمت مدیرکل امور عشایر استان کرمان منصوب شد.

 

 

98/04/09:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس رحمت اله شفائی به سمت سرپرست دفتر امورتعانی ها و نظام بهره برداری منصوب شد.

 

 

98/04/06:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس مراد خادم به سمت مدیرکل امور عشایر استان سمنان منصوب شد.

 

 
 

98/02/18:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس بهزاد محمدی به سمت مدیرکل امور عشایر استان کرمانشاه منصوب شد.

 

 

98/01/25:

با حکم مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان امور عشایر ایران،

خانم مهندس مریم صفری با حفظ سمت به عنوان سرپرست دبیرخانه سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.

 

 

98/01/24:

با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس رضا بیات به عنوان سرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.

 

 

97/12/26:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس بهرام میراخورلی با حفظ سمت به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.

 

 

97/12/11:

با حکم مدیرکل امور عشایر فارس،

آقای مهندس جاوید حیاتی به عنوان معاون توسعه و امورزیربنائی امور عشایر فارس منصوب شد.

 

 

97/12/15:

با حکم مدیرکل امور عشایر اردبیل،

آقای مهندس اسلام پهلوان به عنوان رئیس اداره امور عشایر شهرستان بیله سوار منصوب شد.

 

 

97/12/07:

با حکم سرپرست دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان،

آقای مهندس علی اسفندیاری به عنوان معاون دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری منصوب شد.

 

 

97/11/23:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس سعید کریمی بعنوان مدیرکل امور عشایر استان لرستان منصوب شد.

 

 

97/11/07:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس علی رحم کریمی با حفظ سمت، بعنوان سرپرست دفتر امور تعاونیها و نظام بهره برداری منصوب شد.

 
 

97/11/01:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهندس حسین حسین پور بعنوان مدیرکل امور عشایر استان خراسان جنوبی منصوب شد.


97/10/23:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران، 

آقای دکتر احمد رحیمی بعنوان مشاور رئیس سازمان منصوب شد.


97/10/16:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای دکتر داریوش نعمت الهی با حفظ سمت، بعنوان سرپرست دفتر امور تعاونیها و نظام بهره برداری منصوب شد.


97/04/24:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای سعید کریمی بعنوان سرپرست اداره کل امور عشایر استان لرستان منصوب شد.


97/03/07:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای قادر هنرمند بعنوان مشاور رئیس سازمان منصوب شد.


97/03/07:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای معرفت آذری بعنوان مدیرکل امور عشایر استان اردبیل منصوب شد.


97/02/17:

با حکم فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی،

آقای علی اسفندیاری بعنوان سرپرست پایگاه مقاومت بسیج سازمان امور عشایر منصوب شد. 


97/01/26:

با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران،

آقای حسن احمدی بعنوان مدیرکل امور عشایر استان کرمانشاه منصوب شد.


97/01/20:

با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان،

آقای سیروس نصیری بعنوان مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.


96/12/14:

با حکم سرپرست مدیریت امور اداری،

رفاه و پشتیبانی، آقای علی اسفندیاری بعنوان رئیس اداره رفاه، تعاون و تربیت بدنیسازمان منصوب شد.


96/11/23:

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای احمد رحیمی بعنوان مدیرکل امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان منصوب شد.


96/11/23:

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای غلام محمد بامری بعنوان رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منصوب شد.


96/11/14:

با حکم سرپرست اموراداری، رفاه و پشتیبانی،

آقای حاتم طهماس پور بعنوان معاون مدیر اموراداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.


96/11/17:

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای علیرضا رحیمی بعنوان رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل سازمانمنصوب شد.


96/11/10:

با حکم سرپرست دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر ایران، 

آقای احمد احمدی شریف بعنوان معاون مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان منصوب شد.


96/10/04:

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای سیروس نصیری بعنوان سرپرست مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.


96/09/14:

با حکم مدیرکل دفتر عمران و امور زیربنایی سازمان،

آقای محمدرضا نوحی بعنوان معاون این دفتر منصوب شد.  


96/07/18: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای محمد نبوی به عنوان مدیر کل امور عشایر استان خراسان رضوی منصوب شد.


96/05/16: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای حسین محمدی به عنوان رئیس اداره اموره عشایر استان همدان منصوب شد.


96/05/08: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای شاهپور علایی مقدم به عنوان جانشین ریاست و قائم مقام سازمانمنصوب شد.


96/04/27: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مسعود زنگنه به عنوان رئیس اداره اموره عشایر استان زنجان منصوب شد.


96/03/30: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای شاهپور علایی مقدم به عنوان معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان منصوب شد.


96/03/23: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای بهزاد غیاثوند به عنوان رئیس اداره اموره عشایر استان قزوین منصوب شد.


96/02/20: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مختار اسفندیاری گله به عنوان مدیرکل امور عشایر استان اصفهان منصوب شد.


96/02/03: 

با حکم مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان امور عشایر ایران،

آقای رضا بیات به عنوان معاون این مدیریت منصوب شد.


95/12/15: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای بهرام میراخورلی به عنوان مدیر حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل سازمان امور عشایر منصوب شد.


95/12/01: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مختار اسفندیاری گله به عنوان سرپرست اداره کل امور عشایر استان اصفهان منصوب شد.


95/11/27: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای محمود تندرو به عنوان رییس امور عشایر استان قم منصوب شد.


95/11/15: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای محمدرضا قلی پور به عنوان مدیرکل امور عشایر استان خراسان شمالیمنصوب شد.


95/11/09: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای سعید محمدی به عنوان رییس گروه پدافند غیرعامل سازمان امور عشایر منصوب شد.


95/08/24: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای روح الله بهرامی به عنوان مدیرکل امور عشایر استان فارس منصوب شد.


95/05/03: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای احمد رحیمی به عنوان سرپرست دفتر تعاونی ها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر منصوب شد.


95/03/29:

 با حکم مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات،

ارتباطات و تحول اداري سازمان ، آقای مهدی میرقادری به عنوان معاون فناوری اطلاعات و امنیت شبکه این دفتر منصوب شد.


94/08/24:

 با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهدی ابراهیمی به عنوان مدیرکل امور عشایر استان کرمان منصوب شد.


94/08/19: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای منصور بهمنی به عنوان رییس اداره پدافند غیرعامل سازمان منصوب شد.


94/08/05:

 با حکم رییس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی،

آقای ولی عیدی زاده به عنوان سرپرست حراست سازمان امور عشایرمنصوب شد.


94/08/03: 

با حکم مدیرکل دفتر امور تعاونی ها و نظام بهره برداری سازمان،

آقای یونس اصغری به عنوان معاون این دفتر منصوب شد.


94/07/01:

با حکم مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان،

آقای هاتف ممیزی به عنوان معاون این دفتر منصوب شد.


94/06/15: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای غلامرضا قوسی به عنوان مدیرکل امور عشایر استان خراسان جنوبیمنصوب شد.


94/05/18: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای احمد رحیمی به عنوان مشاور و رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منصوب شد.


94/04/11: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای بهرام زینال زاده به عنوان مدیرکل امور عشایر استان آذربایجان غربیمنصوب شد.


94/02/29: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای علی اکبر نجفی به عنوان مدیر امور عشایر استان اصفهان منصوب شد.


94/02/23: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای جمشید احسانی نیا به عنوان مدیر امور عشایر جنوب استان کرمان منصوب شد.


94/02/20: 

با حکم مدیرکل دفتر مطالعات سازمان امور عشایر،

سرکار خانم مریم حسینی به عنوان معاون این دفتر منصوب شد.


94/02/02: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای فرهمند آقایی به عنوان مدیر امور عشایر استان بوشهر منصوب شد.


93/11/12:

 با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای محمد ایرانپور به عنوان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان منصوب شد.


93/11/12:

 با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای داریوش نعمت اللهی به عنوان مدیرکل دفتر بهسازی و امور تولید سازمان منصوب شد.


93/11/05:

 با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مختار اسفندیاری به عنوان سرپرست مدیریت امور عشایر استان اصفهان منصوب شد.


93/11/04: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای علی محمد یوسفی باصری به عنوان مشاور عالی رییس سازمان منصوب شد.


93/09/19: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای حسین صفرپور به عنوان مدیرکل امور عشاير استان خراسان رضوی منصوب شد.


93/08/11: 

با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران،

سرکار خانم اکرم بیرانوند به عنوان مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.


93/07/23: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای علی اکبر منصوری به عنوان رییس اداره امور عشاير استان مرکزی منصوب شد.


93/07/10:

 با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای علی بهادری به عنوان سرپرست اداره کل امور عشاير استان آذربایجان غربی منصوب شد.


93/07/08: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای سعید پازوکی به عنوان مدیرکل دفتر طرح و برنامه سازمان منصوب شد.


93/06/19: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای حاجی مراد بیرانوند به عنوان مدیرکل امور عشاير استان لرستان منصوب شد.


93/06/11:

 با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای داریوش نعمت اللهی به عنوان سرپرست دفتر بهسازی و امور تولید سازمان منصوب شد.


93/06/03: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای رضا حسن زاده به عنوان مشاور حقوقی رییس سازمان منصوب شد.


93/06/01: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای قادر هنرمند مغانلو به عنوان مدیر امور عشاير استان اردبیل منصوب شد.


93/05/25: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای یحیی حسین پور به عنوان مدیرکل امور عشاير استان چهارمحال و بختیاریمنصوب شد.


93/04/25:

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای محمد کریمی به عنوان مدیرکل دفتر امور تعاونيها و نظام بهره برداری سازمان منصوب شد.


93/04/24:

با حکم سرپرست امور اداری،رفاه و پشتیبانی سازمان امور عشایر ایران،

سرکار خانم لیلا زیودار به عنوان معاون مدیر امور اداری،رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.


93/04/24:

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای محمدرضا میرامینی به عنوان مشاور رییس سازمان در امور آموزش، ترویج و مشارکت بهره برداران منصوب شد.


93/04/16: 

با حکم مدیر امور مالی و ذیحسابی سازمان امور عشایر ایران،

سرکار خانم رقیه نوروزی کلده به عنوان معاون مدیر امور مالی و ذیحسابی سازمان منصوب شد.


93/04/15: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای حسن مصطفی نژاد به عنوان مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منصوب شد.


93/04/11: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای فضل خرّم به عنوان مشاور رییس سازمان در امور تعاونیهای عشایری کشور منصوب شد.


93/04/09: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای علی سلیمی به عنوان مدیر امور عشایر استان ایلام منصوب شد.


93/04/09: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای صادق نکوییان به عنوان مدیرکل امور عشایر استان فارس منصوب شد.


93/04/02:

 با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای نقی ترابی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منصوب شد.


93/04/02:

 با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مهدی میزبان به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات جامع سازمان منصوب شد.


93/03/21: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای علی محمد یوسفی باصری به عنوان مدیر امور عشایر استان اصفهان منصوب شد.


93/03/10:

 با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای یونس اصغری به عنوان مشاور رییس سازمان در امور اداری، ساختار و تشکیلات منصوب شد.


93/02/29:

با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران،

سرکار خانم اکرم بیرانوند به عنوان سرپرست امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد. 


93/02/07:

با حکم وزیر جهاد کشاورزی، 

آقای کرمعلی قندالی به عنوان رییس سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.


93/01/24: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

سرکار خانم فرانک یوسفی نیا به عنوان مدیر امور مالی و ذیحساب سازمانمنصوب شد.


93/01/24: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای یحیی حسین پور به عنوان سرپرست اداره کل امور عشاير استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد.


92/12/13: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مجید علیپور به عنوان مدیرکل امور عشاير استان کهگیلویه و بویراحمدمنصوب شد.


92/10/18

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای علی اکبر منصوری به عنوان سرپرست اداره امور عشایر استان مرکزیمنصوب شد.


92/10/17:

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای محمد کریمی به عنوان سرپرست دفتر امور تعاونيها و نظام بهره برداری سازمان منصوب شد.


92/07/30:

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای مجید علیپور به عنوان سرپرست اداره کل امور عشاير استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.


92/07/20:

 با حکم مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر سازمان امور عشایر ایران،

آقای حسین جوانمردی غریب دوستی به عنوان معاون مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر سازمان منصوب شد.


92/07/15: 

با حکم مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران،

آقای داریوش نعمت اللهی به عنوان معاون مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید سازمان منصوب شد.


92/07/15: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای صادق نکوییان به عنوان سرپرست اداره کل امور عشایر استان فارسمنصوب شد.


92/07/13: 

با حکم جانشین ریاست و معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران،

آقای محمد بیرجندی فخرآبادی به عنوانمدیرکل دفتر بهسازی امور تولید سازمان منصوب شد.


92/07/09:

با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران،

آقای یونس اصغری به عنوان معاون تشکیلات و تحول اداری دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان منصوب شد.


92/07/01: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای سیاوش احمدی میرقائد به عنوان مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر سازمان منصوب شد.


92/06/26: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای علی اشرف آزادی به عنوان مدیر امور عشایر استان کرمانشاه منصوب شد.


92/05/05: 

با حکم رییس سازمان امور عشایر ایران،

آقای علی سلیمی به عنوان سرپرست مدیریت امور عشایر استان ایلام منصوب شد.


92/05/01: 

با حکم مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان امور عشایر ایران،

آقای سید عبدالله هاشمی به عنوان معاون مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.