پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

اطلاعات تماس مدیران ستاد امورعشایر


دورنگار تلفن پست الکترونیکی آخرین مدرک تحصیلی سنوات پست سازمانی نام و نام خانوادگی

ردیف

66412691 66412360 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس مدیریت دولتی 15 سرپرست سازمان امور عشایر ایران سیاوش احمدی میرقائد

1

66412751 66413360 ashayer@ashayer.ir
30 مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه محمد رحیمی

2

66412691 66412932 ashayer@ashayer.ir دکترای مدیریت برنامه ریزی و توسعه فرهنگی 30 معاون توسعه و امور زیربنایی مهدی میزبان

3

66412691 66412519 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس مدیریت دولتی 28 سرپرست توسعه مدیریت و منابع سیاوش احمدی میرقائد

4

66412751 66973790 ashayer@ashayer.ir مهندسی علوم زراعی 34 مشاور و دستیار رئیس در حوزه ریاست ، روابط عمومی نگهدار اسکندری

5

66412691 66973789 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس علوم ارتباطات 27 رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل علیرضا رحیمی

6

66412609 66412609 ashayer@ashayer.ir  مهندسی کشاورزی گرایش زراعت
15   سرپرست حراست جهاد نیسی

7

66412691 66463734 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس مدیریت دولتی 32 مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر سیاوش احمدی میرقائد

8

66412691 66408515 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس مدیریت توسعه روستایی 28 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه حمید امینی

9

66412691 66973886 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس عمران - مدیریت پروژه و ساخت 12 مدیرکل دفتر عمران و امور زیربنایی محمدرضا نوحی

10

66412691 66476893 ashayer@ashayer.ir دکترای زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 23 مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید داریوش نعمت اللهی

11

66412691 66413373 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس علوم اجتماعی
22 سرپرست دفتر
امورتعاونیها و نظام بهرهبرداری
بیژن زیلایی

12

66412691 62754044 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر 16 مشاور رئیس سازمان در امور زنان سیده فریده موسوی 13
66412691 66499352 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس زراعت 27 مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات محمد ایرانپور

14

66412691 66961523 ashayer@ashayer.ir دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب 26 مدیرکل دفتر مطالعات مریم حسینی

15

66412691 66404800 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس مدیریت دولتی 14 مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی علی اسفندیاری

16

66412691 66412423 ashayer@ashayer.ir فوق لیسانس مدیریت دولتی 30 مدیر امور مالی و ذیحسابی احمد علی ولی زاده

17

66412691 66412360 ashayer@ashayer.ir لیسانس حقوق 17 رئیس اداره امور حقوقی رضا حسن زاده

18

66412691 66412360 ashayer@ashayer.ir لیسانس عمران 28 رئیس اداره پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سعید محمدی

19

66412691 66973883 ashayer@ashayer.ir لیسانس روابط عمومی 22 رئیس اداره ارزیابی و پاسخگویی به شکایات رضا بیات

20