نسخه چاپی

ضرب‌المثل‌های لری

ضرب المثل: تا كچكی نكی و گپی نمیرسی!

ترجمه: تا كوچكی نكنی به بزرگی نمیرسی.

کنایه: یادآوری به افرادی است که تا از فرمانبرداری بزرگترها و استادان رنجیده خاطر نشوند موفق نمی شوند.

**********************************

ضرب المثل: تراز گـُروَه تا در كَه دو!

ترجمه: مسیر راست و همیشگی گربه تا در انبار كاه!

کنایه: كنایه به افرادی است كه رفت و آمد بجای معین دارند.

**********************************

ضرب المثل: بزم میره، بالا می شینه!

ترجمه: بدگویی و غیبت می كند، در صدر هم می نشیند.

کنایه: كنایه به افراد از خود راضی و دورو است.

**********************************

ضرب المثل: چش دخوش سی بی، سرمه داخلش كرد!

ترجمه: چشم از خودش سیاه بود, سرمه هم تویش كشید!

کنایه: دوباره كاری و انجام كارهای زائد و غیر لازم.

**********************************

ضرب المثل: د دیت كور بیم، و تشت روشه نویم!

ترجمه: از دودت كور شدم، با آتشت روشن نشدم (گرم نشدم).

کنایه: كنایه به افراد بی سود و زیان آور است.

**********************************

ضرب المثل: زیه و هفتا آوو، قاووش ترنیه!

ترجمه: به هفتاد آب زده، مچ پایش هم خیس نشده.

کنایه: افراد هفت خط و زرنگ را گویند.

**********************************

ضرب المثل: ملیچك امسال، جیكه جك پارسال!

ترجمه: گنجشك امسال، جیك جیك پارسال.

کنایه: ادعای بیش از توان كردن.

**********************************

ضرب المثل: ایر كلا آقاسه نیده بید، ادعا شایی اِكرد!

ترجمه: اگر كلاه پدرش را ندیده بود، ادعای شاهی می كرد.

کنایه: خودبزرگ بینی و تكبر بی مورد

**********************************

ضرب المثل: دَدَر و داآ اِبره کُرو بوه!

ترجمه: دختر به مادر شبیه است و پسر به پدر.

کنایه: شباهت های اخلاقی بین فرزندان و پدر و مادرش.

**********************************

ضرب المثل: ز خاك ورداشتن چو كنیش دِ خره!

ترجمه: از خاك برداشتن، كاشتن تو گل.

کنایه: از بندی به بند سخت تر گرفتار شدن

**********************************

ضرب المثل: كور ز تیاس ترسه، كچل ز سرس!

ترجمه: كور از چشمهاش می ترسد و كچل از سرش!

کنایه: هر كسی از نقطه ضعف خودش ترس دارد.

**********************************

ضرب المثل: و كچل گتن: سی چه سر ته شنه نكنی؟ گت: خوشم ز ئی قرتی گریا نیا!

ترجمه: به كچل گفتند: چرا سرت را شانه نمی كنی؟ گفت: از این قرتی گری ها خوشم نمیاد!

کنایه: هر كس در كاری سود نداشته باشد آنرا مناسب نمی داند.

**********************************

ضرب المثل: کُر خو سی هر كه با سرمایه نیخوا!

ترجمه: پسر خوب برای هر كس باشد سرمایه نمی خواهد.

کنایه: اشاره به غیرت و جوهر داشتن پسرهای خوب است.

**********************************

ضرب المثل: وه ناز ايا وه نيز ايره ، بهار ايا پييز ايره!

ترجمه: با صد منت و ناز مياد، با ترشرويي و گريه ميره، هنگام بهار مياد و با شروع شدن پاييز مي ره.

کنایه: اشاره به بي اعتبار بودن قهر و آشتي شخص مقابل است و همچنين وي را رفيق روزهاي خوش مي داند.

**********************************

ضرب المثل: بهي همي كه گشنس ايبو آش عروسيس ايا وه يادس!

ترجمه: عروس گشنه اش كه ميشه، ياد آش عروسي اش ميفته.

کنایه: شخص هنگام مواجهه با سختي ها ياد روزهاي خوش مي افتد.

**********************************

ضرب المثل: یکی تش ده حونش رتی        یکی ترگنم زورده می کرد

ترجمه: خونه ای آتش گرفته بود، یکی با آن گندم برشته درست می کرد!

کنایه: سوء استفاده کردن