نسخه چاپی

1-تسهیلات بانکی به چه طرحهایی تعلق می گیرد؟

تسهیلات به طرحهای تولیدی اعم از پرواربندی ، کشت گیاهان دارویی و طرحهای مربوط به صندوق خرد زنان و تشکلهای عشایری در صورت دارا بودن شرایط متقاضی اعطا می شود.

2-انواع تسهیلاتی که به عشایر اعطا می شود کدام است؟

تسهیلات بند ب ماده 52 (پرواربندیو زنجیره تولید گوشت قرمز دام عشایر) با سود 10 تا 14 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات ماده 10 و 12 (خشکسالی) با سود 4درصد و بازپرداخت 5 ساله شامل طرحهای پرواربندی، کشت و جمع آوری گیاهان دارویی و طرحهای تشکلهای عشایری

تسهیلات اشتغال پایدار که با ثبت در سامانه کارا و طرحهای تائید شده در شورای اشتغال استان قابل پیگیری است

3-نرخ سود تسهیلات پرداختی چند در صد است؟

نرخ سود تسهیلات بنا به طرح و نوع تسهیلات از 4 تا 18 درصد متفاوت است.

4-نحوه بازپرداخت تسهیلات چگونه است؟

باز پرداخت بسته به نوع تسهیلات اعطای از یکسال تا پنج سال متفاوت است.

5-برای درخواست اعطای تسهیلات به کجا باید مراجعه کنیم؟

برای ارائه درخواست و اخذ تسهیلات به ادارات ویا نمایندگیهای امور عشایر شهرستان خود مراجعه کنید.

6-بانک های اعطا کننده تسهیلات کدامند؟

در حال حاضر بانک کشاورزی بعنوان بانک عامل عمل میکند.