همایش جهاد اقتصادی در مناطق عشایری - 1390

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

چادر

1

2

3

5

6

7

پوشش و لباس

1

2

3

4

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

پوشش و لباس

صنایع دستی

صنایع دستی عشایر شاهسون آذربایجان شرقی ـ عکس از : علیرضا رحیمی

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی

عکاس: حسن غفاری

کوچ

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

کوچ

عکاس: حسن غفاری

عکاس: حسن غفاری

کوچ

15

کوچ

طبیعت

طبیعت

طبیعت

کوچ

کوچ0

کوچ..

کوچ...

کوچ....